ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านการผลิต ดัดแปลงชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่องมือกลและยานพาหนะ เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนางานด้านเครื่องกลอุปกรณ์บังคับน้ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมในด้านบริหารจัดการน้ำ

     ๓. ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำหรับงานเครื่องกล และระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานทดแทนและพลังงานอื่นๆ เครื่องกลเติมอากาศ เครื่องกลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดสร้างเครื่องกลต้นแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนางานด้านเครื่องกลให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

     ๔. ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงคู่มือด้านด้านเครื่องกล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

     ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นายไพฑูรญ์ เพ็งพูล

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รายนามหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา

๑. นายไพฑูลย์  เพ็งพูล  –  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน