ฝ่ายทดสอบเครื่องจักรกล

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบสรรถนะ และประสิทธิภาพเครื่องจักรกล เครื่องมือกล และยานพาหนะ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ

     ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำชลประทาน เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลค่าน้ำชลประทาน มีความถูกต้อง เที่ยงตรง รวมทั้งให้คำแนะนำในการวัดปริมาตรน้ำแก่ผู้ใช้น้ำชลประทาน

     ๓. วิเคราะห์ สมรรถนะ สภาพของเครื่องจักรกล เครื่องมือกล และยานพาหนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

     ๔. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นายรติ กฤษณกรรณ์

หัวหน้าฝ่ายทดสอบเครื่องจักรกล

รายนามหัวหน้าฝ่ายทดสอบเครื่องจักรกล

๑. นายรติ  กฤษณกรรณ์  –  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน