ฝ่ายวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเผยแพร่ผลงานสำหรับการพัฒนาบุคลากร และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

     ๒. วิเคราะห์ กำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์การเลือกใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือกล และยานพาหนะ และจัดทำมาตรฐานชุดเครื่องจักรกล เพื่อให้เหมาะสมกับงานคุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่องจักรกล

     ๓. ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณและสอบทานความสามารถในการทำงานของเครื่องจักรกล และประเมินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำอัตราราคางาน และวางแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล

     ๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นายอมรเดช ไม้อบเชย

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

รายนามหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

๑. นายอมรเดช  ไม้อบเชย  –  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน