โครงสร้างหน่วยงาน

ผลงานที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. จัดสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน ๑๐๐ ลำ

     ๑.๑ จัดสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน ๕๐ ลำ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน  สำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จัดสร้างแล้วเสร็จ สิงหาคม ๒๕๖๒ ส่งมอบให้กับโครงการชลประทานทั่วประเทศ นำไปปฏิบัติภารกิจจัดเก็บวัชพืชในพื้นที่

     ๑.๒ จัดสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน ๕๐ ลำ จากงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กรมชลประทาน อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จัดสร้างแล้วเสร็จ  สิงหาคม ๒๕๖๒ ส่งมอบให้กับโครงการชลประทานทั่วประเทศ นำไปปฏิบัติภารกิจจัดเก็บวัชพืชในพื้นที่

๒. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานดิน จำนวน ๕ โครงการ

     ๒.๑ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้ด้านการขับรถปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane) แบบ Truck Crane” ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกสำนักเครื่องจักรกลและฝ่ายขนส่ง๑ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     ๒.๒ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้ด้านการขับรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ (Excavator)” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกสำนักเครื่องจักรกลและฝ่ายขนส่ง๑ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     ๒.๓ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้ด้านการขับรถเกลี่ยดิน(Motor Grader)” ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกสำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๕

     ๒.๔ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้ด้านการขับรถปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane) แบบ All terrain crane” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกสำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     ๒.๕ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้ด้านการขับรถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ (Bulldozer)” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกสำนักเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๕

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. โครงการ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สำนักเครื่องจักรกล (บริเวณพิพิธภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกล) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จากงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อนุมัติ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. การประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่นของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รางวัล (เนื่องในงานวันเกิดกรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๖๓) (มอบรางวัล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

     ๒.๑ รางวัลชมเชย ประเภท นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation Award) ชื่อผลงาน “ระบบติดตามเครื่องจักรระยะไกล”

     ๒.๒ รางวัลดีเด่น อันดับ ๓ ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Production Innovation) ชื่อผลงาน “เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก”

๓. จัดสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน ๒๒ ลำ และ ๕๐ ลำ

     ๓.๑ จัดสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน ๒๒ ลำ จาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร สำนักงานชลประทานที่ ๙ แหล่งงบประมาณจากการบริจาค จาก บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หัวข้อดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการตามความเหมาะสม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร พร้อมอาคารสำนักงานและส่วนประกอบอื่นๆ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

     ๓.๒ จัดสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน ๕๐ ลำ จาก โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน ๕๐ รายการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการบรรเทาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓)

๔. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับเครื่องจักรกล จำนวน ๓ โครงการ

     ๔.๑ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮโดรลิค รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     ๔.๒ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านการควบคุมเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     ๔.๓ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านการควบคุมเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี