เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล

               ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๕๙/๑/๑๔๖๑ เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าทีความรับผิดชอบของสำนักเครื่องจักรกล ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบในการแบ่งงานภายในสำนักเครื่องจักรกล โดยกำหนดให้มี “ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล” เป็นหน่วยงานใหม่

                กรมชลประทานได้มีคำสั่งที่ ๑๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานของสำนักเครื่องจักรกล เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งกรมชลประทานที่ ข๑๑๙๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในหน่วยงานของสำนักเครื่องจักรกล เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกลได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนฯ ออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทดสอบเครื่องจักรกล และฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นายธีร สุขขี

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล

คำสั่งกรมชลประทานที่ ๕๙/๑/๒๕๖๑  เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าทีความรับผิดชอบของสำนักเครื่องจักรกล 

รายนามผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล

คำสั่งกรมชลประทานที่ ๑๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยงานของสำนักเครื่องจักรกล

             ๑. นายธีร  สุขขี   –  ๒๐ มิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน

คำสั่งกรมชลประทานที่ ข๑๑๙๑/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในหน่วยงานของสำนักเครื่องจักรกล

ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

                 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านการผลิตดัดแปลง ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรกล และยานพาหนะ เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

                 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนางานด้านเครื่องกลอุปกรณ์บังคับน้ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจกรมในด้านการบริหารจัดการน้ำ

                 ๓. ศึกษา วิเคราะห์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำหรับงานเครื่องกล และพัฒนางานด้านเครื่องกลพลังงานทดแทน เครื่องกลปรับปรุงคุณภาพน้ำ เครื่องกลต้นแบบอื่นๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนางานด้านเครื่องกลให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

                 ๔. ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ ตรวจสอบเครื่องจักรกล ยานพาหนะ มาตรวัดน้ำ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และมาตรฐานงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล

                 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ติดตาม ผลการดำเนินการวิจัย และจัดทำมาตรฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเผยแพร่ผลงานสำหรับการพัฒนาบุคลากร และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

                 ๖. ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

                 ๗. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจของสำนัก หรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย