หมายเลขติดต่อ

 

 

เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ภายใน
สายตรง
โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม
378
0-2583-7975
0-2583-6050
02-583-6051
0-2583-8316
0-2584 3117
 
0-2583-8762
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา)
นายวิชาญ สุขเกื้อ
272
0-2962-3612
0-962-3612
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางจันทร์เพ็ญ  เจริญจันทร์
537
0-2962-5747
0-2962-5747
ส่วนวิศวกรรม
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
นายสิทธิชัย ดาราศร
511
0-2962-5729
0-2583-7449
ฝ่ายออกแบบ
นายเจษฎา  อุชชิน
239
0-2853-7443
0-2583-7449
ฝ่ายมาตรฐานฯ
นายธีร สุขขี
270
0-2962-5748
0-2962-5748
ฝ่ายตรวจสอบฯ
นายสมชาย  ธรรมสัจจกุล
415
0-2583-8409
0-2583-8409
ฝ่ายวางแผนและประเมินผล
นายภาษิต  สุขสุม
364
0-2583-7500
0-2583-7500
ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
ผู้อำนวยการส่วนเครื่่องจักรกลไฟฟ้า
นายอภิชาติ วัฒนอุดมชัย
 5640-2962-5702 –
กลุ่มงานวิชาการและออกแบบ
นายอุเทน อุปนันท์
 565 0-2962-3616 –
กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะ
นายนพดล ปิยะธรรมธาดา
 5960-2962-3616 0-2962-3616
ส่วนโรงงาน
ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน
นายนรินทร ชามทอง
3660-2583-8898
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
นายถนัด ตันนารัตน์
3170-2583-84060-2583-8406
 
   
    
    
กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์

นายอัตถศรณ์ เรื่องสอาด

 5960-2962-36160-2962-3616

 

สำนักเครื่องจักรกล มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

หน่วยงานภายใน

  • ฝ่ายบริหาร
  • ส่วนวิศวกรรม
  • ส่วนโรงงาน
  • ส่วนวิจัยและพัฒนา
  • ส่วนยานพาหนะและขนส่ง
  • ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
  • ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ
  • ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1-7

คำถามที่พบบ่อย

Copyright © 2020 สำนักเครื่องจักรกล
200 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เราคือ

ออกแบบและดูแลโดยนายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์
E-mail : Jetsdaporn54@gmail.com Tel.0-2583-8406