หมายเลขติดต่อ

ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน

เบอร์ภายใน

สายตรง

โทรสาร

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม

378

0-2583-8316
08-4700-0533

0-2583-8762

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านวิจัยและพัฒนา)
นายสิทธิชัย ดาราศร

272

0-2962-3612
08-1274-0823

0-2962-3612

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
(ด้านวางแผนและโครงการ)
  นายนพดล ปิยะธรรมธาดา

272

0-2962-3612
08-9799-7837

0-2962-3612

ฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  นายสาโรช หนูแก้ว

537

0-2962-5747
08-5360-1878

0-2962-5747

            งานธุรการ

442
221

0-2583-7975

0-2584-3117

            งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

233
538

0-2584-2938
09-7061-9193

0-2962-5747

            งานการเงินและบัญชี

294
280

0-2583-8268

0-2583-8317

            งานพัสดุ

237

0-2962-5728
08-1555-3661

0-2584-0372

ส่วนวิศวกรรม

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
  นายนรินทร ชามทอง

511

0-2962-5729
08-6398-7172

0-2583-7449

            ฝ่ายออกแบบ

239

0-2583-7443
06-1542-3591

0-2583-7449

            ฝ่ายมาตรฐานเครื่องจักรกล

270

0-2962-5748
09-8265-8851

0-2962-5748

            ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

415

0-2583-8409
09-2298-7863

0-2583-8409

            ฝ่ายติดตามและประเมินผล

364
311

0-2583-7500
08-9812-5241

 –

ส่วนยานพาหนะและขนส่ง

ผู้อำนวยการส่วนยานพาหนะและขนส่ง
  นายสมหมาย บุญกาญจน์

530

0-2962-5705
08-6284-7458

0-2962-5717

            ฝ่ายวิศวกรรม

279

0-2583-8822
08-1752-6391

0-2583-8822

            ฝ่ายยานพาหนะ

503

0-2962-5709
08-9135-7956

0-2962-5717

            ฝ่ายการขนส่ง

284
502

0-2584-6068

0-2584-6068

            ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา

346
343

0-2583-8407

0-2583-8407

ส่วนโรงงาน

ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน
  นายถนัด ตันนารัตน์

366

0-2583-8898
08-7708-4986

0-2583-8898

           ฝ่ายวางแผนและประเมินผล

295

0-2962-3602
08-9142-0148

0-2583-8406

           ฝ่ายวิชาการและมาตรฐาน

317

0-2583-8406
08-9142-0148

0-2583-8406

           ฝ่ายวิจัยและพัฒนางานด้านเครื่องกล

278

0-2584-3763
09-4562-5225

 –

           ฝ่ายโลหะกรรม

377

0-2584-3879

 –

           ฝ่ายบานระบายและอุปกรณ์

486

0-2962-3610
08-9925-6578

 –

           ฝ่ายผลิต

370

0-2584-3880
08-7093-9366

 –

           ฝ่ายซ่อมสร้างเครื่องกล

438

0-2584-2792
08-1268-8248

 –

           ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์บังคับน้ำ

441

0-2583-8353
08-1906-6085

 –

ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ
  นายโยธิน ศรีสารคาม

494

0-2962-5714
08-1867-8544

0-2962-5714

           ฝ่ายวิศวกรรม

494

0-2962-5714
08-3985-2265

0-2962-5701

           ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกล
สูบน้ำที่ 1

163 

0-5522-7439
08-6001-3056

0-5522-7439

           ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกล
สูบน้ำที่ 2

0-4322-2832
08-1873-6524

0-4322-2832

           ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกล
สูบน้ำที่ 3

456

0-2583-5134
08-5074-4218

0-2583-5134

           ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกล
สูบน้ำที่ 4

0-3241-6766
08-1898-2836

0-3241-6766

           ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา

303

0-2584-6429
08-1375-6708

0-2584-6429

ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า
  นายอภิชาติ วัฒนาอุดมชัย

564

0-2962-5702
08-1801-5305

0-2962-5702

           ฝ่ายวิศวกรรม

231
362

0-2584-6069
08-5975-3132

02-584-6069

           ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษา

230
299

0-2583-8430

0-2583-8430

           ฝ่ายปฏิบัติการไฟฟ้า

222
590

0-2583-0057
08-9991-3387

0-2583-0057

           ฝ่ายวิชาการและออกแบบ

565

0-2583-9234
08-1582-3591

0-2583-9234

           ฝ่ายกำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ

596

0-2962-3616

0-2962-3616

           ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์

596

0-2962-3616
08-1839-1903

0-2962-3616

ส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล

ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาเครื่องกล
  นายธีร สุขขี

270

0-2962-5748
08-9698-2202

 –

           ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครื่องกล

460

0-2583-6050
06-4159-2697

 –

           ฝ่ายทดสอบเครื่องกล

460

0-2583-6050
08-9210-5083

 –

           ฝ่ายวิชาการ

460

0-2583-6050
08-1404-5005

 –

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

สำนักเครื่องจักรกล มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

สถิติผู้เยี่ยมชม

011957
Users Today : 22
Users Yesterday : 19
This Month : 41
This Year : 6507
Total Users : 11957
Views Today : 91
Total views : 42445
Who's Online : 1

Copyright © 2020 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
200 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เราคือ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์

E-mail : Jetsadaporn54@gmail.com
Tel.0-2583-8406