สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดสุพรรณบุรี

                      วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้มอบหมายนายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 พร้อมด้วย นายอดุลย์ เต๊ะแห หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ได้นำเรือกำจัดวัชพืชชนิด แบ็คโฮว์ลงโป๊ะ จำนวน 5 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองระบายน้ำ 3R สองพี่น้อง ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง สำนักงานชลประทานที่ 13 ปริมาณวัชพืช 17,685 ตัน ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
                     ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ได้กำชับส่วนบริหารเครื่องจักรกลทุกแห่ง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีวัชพืชไหลเพิ่มเข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความหนาแน่นของวัชพืชนั้นเพิ่มขึ้น จึงได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบให้แก่ประชาชน และป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน โดยเร็วที่สุด และสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา