สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาในเขตจังหวัดพิจิตร และจังหวัดลำปาง

                           เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1 (จังหวัดพิษณุโลก) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองเตารัง ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว สำนักงานชลประทานที่ 4 โดยสูบน้ำจากคลองเตารังส่งไปยังคลองซอย โดยสามารถสูบน้ำได้วันละ 23,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทำนาปี ขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่ ทั้งนี้สำนักเครื่องจักรกล ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลอื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในปัจจุบัน
และในวันเดียวกัน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วย นายโยธิน ศรีสารคาม ได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 1 (จังหวัดพิษณุโลก) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองส่งน้ำแม่น้ำวัง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยสูบน้ำจากคลองส่งน้ำแม่น้ำวังส่งไปยังรางน้ำ โดยสามารถสูบน้ำได้วันละ 23,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทำนาปี ขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,000 ไร่
                        ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม เผยว่าสำนักเครื่องจักรกลได้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อรักษาระบบนิเวศ บรรเทาป้องกันน้ำเน่าเสียภายในคลอง รวมถึงช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร และอีกในหลายพื้นที่ จึงได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถเครนและเครื่องจักรกลอื่นๆ รวมถึงรถบรรทุกน้ำไว้ พร้อมให้การสนับสนุนป้องกันภัย และบรรเทาอุทกภัยอันเกิดจากน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน โดยสามารถโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา