สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดพัทลุง

                    วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 (จังหวัดนนทบุรี) ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองบางเดชะ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง สำนักงานชลประทานที่ 9 โดยสูบน้ำจากคลองบางเดชะส่งไปยังคลองซอย โดยสามารถ สูบน้ำได้วันละ 23,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือชาวนา ทำนาปี ขาดแคลนน้ำ ในการทำเกษตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ทั้งนี้สำนักเครื่องจักรกล ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลอื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในปัจจุบัน
และในวันเดียวกัน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วยนายโยธิน ศรีสารคาม ได้มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 4 (จังหวัดสงขลา)ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองมาบเนียน หมู่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 15 โดยสูบน้ำจากคลองมาบเนียนส่งไปยังป่าพรุควนเคร็ง โดยสามารถสูบน้ำได้วันละ 23,700 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มระดับน้ำและรักษาระดับน้ำในป่าพรุควนเคร็ง

                  ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ได้เผยว่า สำนักเครื่องจักรกลได้เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อรักษาระบบนิเวศ บรรเทาป้องกันน้ำเน่าเสียภายในคลอง รวมถึงช่วยเหลือชาวนาทำนาปีที่ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร และอีกในหลายพื้นที่ จึงได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถเครนและเครื่องจักรกลอื่นๆ รวมถึงรถบรรทุกน้ำไว้ พร้อมให้การสนับสนุนป้องกันภัย และบรรเทาอุทกภัยอันเกิดจากน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบัน โดยสามารถโทรไปแจ้งได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา