สำนักเครื่องจักรกล ส่ง รถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะเก็บวัชพืชและผักตบชวา ในลุ่มน้ำภาคกลาง

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 มอบหมายให้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสกล ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 และเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค แบบลงโป๊ะ จำนวน 1 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองบางแก้ว เขตพื้นที่ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวัชพืชประเภทผักตบชวา แพร่กระจายอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 10,000 ตัน ซึ่งได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 400 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ในวันเดียวกันนี้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม พร้อมด้วย นายบรรพต สุธรรมพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 6 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 ได้นำเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองระพีพัฒน์แยกตก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 24,700 ตัน ดำเนินการแล้ว 55% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2564

ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้เปิดเผยว่าได้เร่งรัดส่วนบริหารเครื่องจักรกลทุกส่วนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานกำจัดวัชพืชโดยให้เร่งดำเนินการเก็บวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประขาชน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำเพื่อระบายน้ำใช้ในการผลักดันน้ำเค็มที่กำลังรุกขึ้นสูงในขณะนี้