ดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  สำนักเครื่องจักรกล โดย งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และ 4/หน ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ปากเกร็ด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด