สำนักเครื่องจักรกล เร่งขุดแก้มลิงทุ่งกระจูด สุราษฎร์ธานี หวังเก็บน้ำช่วยแล้งช่วยท่วมอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายกระจัด กาญจนคลอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกลเร่งดำเนินการขุดลอกโครงการแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ จนทำให้บ้านเรือนราษฎร และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน ได้มีหนังสือ ขอให้กรมชลประทานสำรวจพื้นที่ โครงการแก้มลิงสระบัว พร้อมระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมชลประทาน จึงได้สนองนโยบายรัฐบาลโดยมอบหมายให้ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดลอกโครงการแก้มลิงสระบัว หรืออ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด พร้อมระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2 อยู่ในตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตพื้นที่รับผิดชอบของโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน แผนงานบูรณาการบริหารทรัพยากรน้ำ ปริมาตรความจุ 4.50 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อจัดหาพื้นที่รองรับน้ำหลาก บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร เป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อทำการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดและสัตว์น้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีปริมาณดินขุดทั้งสิ้นประมาณ 1,624,900 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 63 % และคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 นี้ โดยมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง จำนวน 1,000 ไร่ จำนวนครัวเรือน 800 ครัวเรือน จำนวนประชากร 2,400 คน จำนวนหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน

ทั้งนี้นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้เปิดเผยว่าสำนักเครื่องจักรกลยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้งปี 2563/64 ได้อย่างทันท่วงที และลดความเสียหายจากภาวะขาดแคลนน้ำ