สำนักเครื่องจักรกล ส่ง รถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะเก็บวัชพืชและผักตบชวา ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและนครนายก

สำนักเครื่องจักรกล ส่ง รถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะเก็บวัชพืชและผักตบชวา ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและนครนายก

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 โดยได้ใช้เครื่องจักรกลประเภท แบ๊คโฮลงโป๊ะ จำนวน 2 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำนครนายก เขตโครงการชลประทานนครนายก ในพื้นที่ ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีวัชพืชประเภทผักตบชวา แพร่กระจายอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 35,840 ตัน ซึ่งได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 14,400 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2564

ในวันเดียวกันนี้ นายสุพิศยังได้ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 5 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 โดยได้เข้าเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท แบบแบ๊คโฮลงโป๊ะ จำนวน 2 ชุด และ เรือดันวัชพืช จำนวน 1 ลำ เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีวัชพืชไหลเข้ามาสะสมหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน ซึ่งมีวัชพืชสะสมประมาณ 30,000 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 9,000 ตัน

ทั้งนี้สำนักเครื่องจักรกล จะเร่งดำเนินการเก็บวัชพืช โดยเฉพาะผักตบชวาให้เสร็จโดยเร็วเพื่อป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคของประขาชน พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำเพื่อระบายน้ำใช้ในการผลักดันน้ำเค็มที่กำลังรุกขึ้นสูงในขณะนี้