สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดตราด

                    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล สั่งการให้ นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 3 เครื่อง (ติดตั้ง จุดละ 1 เครื่อง) บริเวณคลองเขาตัก – หนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลอย ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เขตพื้นที่โครงการชลประทานตราด สำนักงานชลประทานที่ 9 โดยสูบทอยน้ำจากคลอง เขาตัก – หนองบัว สามารถสูบน้ำได้วันละ 23,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้มีน้ำอุปโภค – บริโภค พื้นที่รับประโยชน์ 300 ครัวเรือน
                 ทั้งนี้สำนักเครื่องจักรกลได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลอื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน