สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม และเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 นำเรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบ็คโฮว์ลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อบรรเทาภัยอันเนื่องมาจากน้ำ ให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้ผักตบชวาแพร่ขยายพันธ์ของผักตบชวา คลองชัยขันธ์ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 ปริมาณวัชพืช 37,580 ตัน ดำเนินการแล้ว 5% คาดว่าจะดำเนินการเสร็จเดือนมีนาคม 2564
                และในขณะเดียวกันได้สั่งการให้ นายณรงค์ วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค แบบลงโป๊ะ จำนวน 1 ชุด เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีน เหนือประตูระบายน้ำท่าโบสถ์ ในเขตพื้นที่ ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีวัชพืชไหลเข้ามาสะสมหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 15,000 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 1,000 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564