สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้มอบหมายให้ นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยไฟฟ้า ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มอีกจำนวน 1 เครื่อง (รวมเป็น 3 เครื่อง) บริเวณประตูระบายน้ำคลองจินดา ตำบลบางช้างใต้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เขตพื้นที่โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 โดยสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนส่งไปยังประตูระบายน้ำคลองจินดา สามารถสูบน้ำได้วันละ 712,800 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้มีน้ำอุปโภค – บริโภค และรักษาสมดุลระบบนิเวศ พื้นที่รับประโยชน์ 16,000 ไร่
ทั้งนี้สำนักเครื่องจักรกล ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลอื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน