สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 เข้าติดตามการปฏิบัติการเปิดทางน้ำ โดยใช้เครื่องจักรกลประเภท แบบแบ๊คโฮลงโป๊ะ จำนวน 2 ชุด และเรือดันวัชพืช จำนวน 1 ลำ เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีวัชพืชไหลเข้ามาสะสมหนาแน่น ทำให้น้ำเกิดการเน่าเสีย และสร้างความลำบากแก่ประชาชน มีวัชพืชสะสมประมาณ 8,000 ตัน ซึ่งได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว ประมาณ 3,000 ตัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จะเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน โดยเร็วที่สุด