สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ได้มอบหมายให้ นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว (1.0 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองสาน ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยสูบน้ำจากคลองสานไปยังคลองตายอด สามารถสูบน้ำได้วันละ 79,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้มีน้ำอุปโภค – บริโภค และรักษาสมดุลระบบนิเวศ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ครัวเรือน
ทั้งนี้สำนักเครื่องจักรกล ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลอื่นๆ พร้อมให้การสนับสนุนแก่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน