ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน