ผู้บริหารสำนักเครื่องจักรกลลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขุดลอกโครงการหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักเครื่องจักรกลลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหนองเล็งทรายจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นงานขุดลอกที่ดำเนินการโดยฝ่ายรถขุดที่ 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักเครื่องจักรกลโดยโครงการนี้แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิมให้มีขนาดกว้าง 60-100 ม. ลึก 3.00 ม. ยาว 11.00 กม. ระยะที่ 2 การพัฒนาหนองเล็งทราย การเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำและก่อสร้างฝากพับได้ เพิ่มระดับกักเก็บน้ำได้อีก 1.00 ม.ระยะที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งน้ำรอบหนองเล็งทราย เขตน้ำตื้นบริเวณด้านในและเขตน้ำลึกบริเวณหน้าอาคารบังคับน้ำ และระยะที่ 4 ปรับปรุงฟื้นฟูหนองเล็งทราย บริเวณหน้าฝ่ายหนองเล็งทราย พื้นที่600 ไร่ พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังปลาก่อ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 2,500 ไร่ และระบบแก้มลิงร่อยขุยพร้อมอาคาประกอบพื้นที่ รับประโยชน์ 1,000 ไร่ โดยมีการพัฒนาหนองเล็งทรายอย่างยั่งยืน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวเกาะกลางน้ำ และยังเป็นสวนสาธารณะ เป็นแหล่งออกกำลังกาย ปั่นจักรยานหรือวิ่ง และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยาอีกด้วย