สำนักเครื่องจักรกลเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว (0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) จำนวน 2 เครื่อง บริเวณท่าสูบคลองลำรางนายแจ้งและคลองลำรางนายทรง ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งให้มีน้ำอุปโภค – บริโภค และพื้นที่การเกษตร โดยจะสามารถสูบน้ำได้วันละ 47,500 ลูกบาศก์เมตร