ผู้บริหารสำนักเครื่องจักรกลลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายแม่แตงในความรับผิดชอบของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

เมือวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักเครื่องจักรกลลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขุดลอกตะกอนหน้าฝายแม่แตงในความรับผิดชอบของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้เป็นโครงการแก้ไขปัญหาดินตะกอนเข้ามาทับถมบริเวณหน้าฝายแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในเขตความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ซึ่งเมื่อมีดินตะกอนมาทับถมมาก และเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก หากไม่ขุดลอกออกจะไม่สามารถเก็บกักน้ำบริเวณด้านหน้าฝายได้ จึงได้ให้ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 เข้าดำเนินการขุดลอกตะกอนดินปริมาณ 120,000 ลูกบาศก์เมตร บริเวณหน้าฝายออก ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคและการเกษตรได้โดยโครงการฝายแม่แตงนี้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่ด้านการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 99,298 ไร่