สำนักเครื่องจักรกล ยังคงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักเครื่องจักรกล ยังคงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วย      นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำได้สั่งการให้ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหนองเรือ ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเร่งการระบายน้ำในลำสะแทดลงแม่น้ำมูล ช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์โดยสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 380,000 ลูกบาศก์เมตร