สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง บริเวณสะพานชัยวรมัน (ประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์) ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง  บริเวณสะพานชัยวรมัน (ประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์) ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3พฤศจิกายน 2563เวลา 16.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ มอบหมายให้ ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล นำเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 8 เครื่อง และเครื่องจักรต่างๆ พร้อม  เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งบริเวณสะพานชัยวรมัน (ประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์) ตำบลในเมืองอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งการระบายน้ำแม่น้ำลำจักราชลงสู่แม่น้ำมูลโดยเร็วโดยจะสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 760,000 ลูกบาศก์เมตร