สำนักเครื่องจักรกล รุดเข้าติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอทุกภัย บริเวณสะพานฝายยางกุดชุมแสง ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักเครื่องจักรกล รุดเข้าติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอทุกภัย บริเวณสะพานฝายยางกุดชุมแสง    ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล                                                  ได้มอบหมายให้นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ส่งเครื่องผลักดันน้ำและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำที่ 3 ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล เข้าติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน  8 เครื่อง บริเวณสะพานฝายยางกุดชุมแสง ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเร่งการระบายน้ำแม่น้ำมูลที่รับน้ำมาจากอำเภอปักธงชัย     ที่มีน้ำท่วมขังอยู่และมีปริมาณน้ำมาก เพื่อให้มวลน้ำลงสู้แม่น้ำโขงโดยเร็ว โดยจะสามารถผลักดันน้ำได้วันละ 760,000 ลูกบาศก์เมตร