สํานักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้าติดตั้งในลำน้ำมูล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทุทกภัยในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

สํานักเครื่องจักรกล ส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้าติดตั้งในลำน้ำมูล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาอุทุทกภัย

ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล

พร้อมด้วยนายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ได้สั่งการให้ส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ

ส่งเครื่องผลักดันน้ำ จํานวน 16 เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่

เข้าติดตั้งบริเวณสะพานมิตรภาพ สระขุด-ประเคียบ ตําบล. ปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อเร่งการระบายนํ้าในลำน้ำมูลและช่วยป้องน้ำท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตร

โดยจะสามารถผลักดันนํ้าได้วันละ 1,520,000 ลูกบาศก์เมตร