การใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (Daily Attendance System – DAS)สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน ที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home)

การใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (Daily Attendance System – DAS)สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน ที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home)