วันที่ 15 เมษายน 2563 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเครื่องจักรกลประเภทเรือกำจัดวัชพืชแบบแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ เพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดินซึ่งมีปริมาณมาก บริเวณ ปากคลองกำนันแดง ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 วันที่ 15 เมษายน 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้             นายกระจัด กาญจนคลอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 พร้อมเจ้าหน้าที่  นำเครื่องจักรกลประเภท          เรือกำจัดวัชพืชแบบแบ็คโฮลงโป๊ะ จำนวน 1 ลำ เพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืชและขุดลอกตะกอนดินซึ่งมีปริมาณมาก บริเวณ ปากคลองกำนันแดง เนื่องจากปากคลองดังกล่าวมีความตื้นเขิน ทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าสู่คลองกำนันแดงได้  ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ซึ่งทำการเกษตรของเกษตรกร ในช่วงฤดูแล้ง ใน ตำบลกระแสสินธุ์  อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา โดยคลองมีความลึก 2 เมตร กว้าง 75 เมตร ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ 550 เมตร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่