แผนการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกลโรงงาน

ศึกษาลักษณะ ประเภท ชนิด ขนาด ของเครื่องมือกลโรงงาน แล้วจัดผังโรงงาน แยกเป็น โรงหล่อโลหะ
(Fraudry Shop) ,โรงกลึง (Machine Shop) ,โรงขึ้นรูปโลหะ (Fabrication Shop)
– โรงหล่อโลหะ (Fraudry Shop) ประกอบด้วยเตาหล่อเหล็กหล่อ ,เตาหล่อเหล็กเหนียว ,เตาหล่อ
ทองบรอนซ์ ,เครื่องผสมทรายทำแบบหล่อและไส้แบบ ฯลฯ
– โรงกลึง (Machine Shop) ประกอบด้วย เครื่องกลึงขนาดต่างๆ ,เครื่องเจาะ ,เครื่องไสต่างๆ ,เครื่อง
อัดไฮดรอลิค ,เครื่องเจียรนัย ฯลฯ
– โรงขึ้นรูปโลหะ (Fabrication Shop) ประกอบด้วย เครื่องม้วน ,เครื่องตัดโลหะ ,เครื่องเชื่อมโลหะ ,
เครื่องเจาะฯลฯ
ในแต่ละโรงงานต้องมีการจัดวางเครื่องมือกลให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของเครื่องมือกลเพื่อความ
สะดวกต่อกระบวนการผลิต และการบำรุงรักษา

แผนการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกลโรงงาน