วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 สำนักเครื่องจักรกลได้ทำความสะอาดบริเวณภายในอาคาร เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID19)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 สำนักเครื่องจักรกลได้ทำความสะอาดบริเวณภายในอาคาร เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID19)และตรวจเช็ดวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักเครื่องจักรกลก่อนเข้าปฏิบัติงาน