ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงติดตามงานขุดเปิดทางระบายน้ำคลองท่านสุริน ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้ นายกระจัด กาญจนคลอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงติดตามงานซึ่งได้นำเครื่องจักรกลประเภท รถขุดไฮดรอลิค ชนิดปุ้งกี๋ตักเข้า แบบแขนยาว จำนวน 1 คัน เพื่อขุดเปิดทางระบายน้ำคลองท่านสุริน ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ เป็นระยะทางรวมประมาณ 3 กิโลเมตร ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาภัยแล้ง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันขุดได้ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร