เดือน: มีนาคม 2020

คำสั่งสำนักเครื่องจักรกล ที่ ๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร

แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนการเหลื่อมเวลาการทำงาน และแผนการทำงานจากบ้านและการตั้งศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ (COVID-19) ของสำนัก/กอง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสาร

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ลงติดตามงานขุดเปิดทางระบายน้ำคลองท่านสุริน ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 สำนักเครื่องจักรกลได้ทำความสะอาดบริเวณภายในอาคาร เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID19)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 สำนักเครื่องจักรกลได้ท …

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 สำนักเครื่องจักรกลได้ทำความสะอาดบริเวณภายในอาคาร เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID19)Read More »