สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

สำนักเครื่องจักรกล 4.0

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน

สารจาก CKO

      ” การจัดการความรู้ของสำนักเครื่องจักรกล มุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถจัดการความรู้และนำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งร่วมคิด ร่วมสร้าง ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน “

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม CKO
KM

ข่าวประชาสัมพันธ์​

ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดนนทบุรี
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาในเขตจังหวัดชัยนาท
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาในเขตจังหวัดชัยนาท
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดลพบุรี
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกลดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาในเขตจังหวัดชัยนาท
อ่านต่อ »
ศูนย์ปฏิบัติการฯภัยแล้ง
สำนักเครื่องจักรกล เร่งกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ในจังหวัดนครนายก
อ่านต่อ »
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนิติกรของสำนักเครื่องจักรกล

รายชื่อพนักงานราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร ของสำนักเครื่องจักรกล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร ของสำนักเครื่องจักรกล

ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน

ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และระดับ 4/หน

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 และระดับ 4/หน

ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้านเครื่องจักรกล-เครื่องมือ
แผนการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือกลโรงงาน

ศึกษาลักษณะ ประเภท ชนิด ขนาด ของเครื่องมือกลโรงงาน แล้วจัดผังโรงงาน แยกเป็น โรงหล่อโลหะ (Fraudry Shop) ,โรงกลึง (Machine Shop) ,โรงขึ้นรูปโลหะ (Fabric

อ่านต่อ »
ด้านเครื่องกล
ประเภทของเครื่องสูบน้ำในงานชลประทาน

  เครื่องสูบน้ำในงานชลประทาน เครื่องสูบน้ำในงานชลประทาน ตอนที่ 1 ประเภทของเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ เป็นเครื่องกลที่ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานให้แก่

อ่านต่อ »

คลังความรู้และคู่มือปฏิบัติงาน

ความรู้เผยแพร่

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกว้านบานระบาย
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบตามมาตรฐานและข้อกำหนด เพื่อให้งานมีคุณภาพ
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานสูบน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน

เรื่อง การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือกลภายในโรงงาน
รายละเอียด

สำนักเครื่องจักรกล

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

สคก 4.0

Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม….
รายละเอียด

สารสนเทศ และ E-service

ค้นหา

Google ในสำนักฯ

 

ผลการดำเนินงานปี 2564

0
การผลิตอุปกรณ์บังคับน้ำ(งาน)
0
การออกแบบและสเปคเครื่องจักรกล(งาน)
0
การออกแบบและสเปคระบบไฟฟ้า(งาน)
0
ปริมาณงานขุดลอก (ลบ.ม.)
0
ปริมาณงานกำจัดวัชพืช (ตัน)
0
ปริมาณงานก่อสร้างงานดิน (ลบ.ม.)
0
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเกษตรกร(เครื่อง)

Facebook Fan Page

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม
ผส.คก.

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

การปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

E-service

s2

ท่านพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์สำนักเครื่องจักรกลระดับใด

View Results

Loading ... Loading ...

เว็บลิงค์ (Web Link)

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

สำนักเครื่องจักรกล มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

สถิติผู้เยี่ยมชม

011958
Users Today : 23
Users Yesterday : 19
This Month : 42
This Year : 6508
Total Users : 11958
Views Today : 95
Total views : 42449
Who's Online : 2

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน

รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

เราคือ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์

E-mail : Jetsadaporn54@gmail.com
Tel.0-2583-8406