200 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
0-2583-6050
General@ome.rid.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักเครื่องจักรกล เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเครื่องกลและไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน/คำสั่ง

หน่วยงานภายใน

1.งานธุรการ

รายละเอียด

2.งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ

รายละเอียด

3.งานการเงินและบัญชี

รายละเอียด

4.งานพัสดุ

รายละเอียด
เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักเครื่องจักรกล  

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งรวมองค์ความรู้

” KM ” 
Knowlage Menagement คลังความรู้ 

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด.

คลังความรู้ สคก.

ผลงานของเรา ปีงบประมาณ 2562

การบรรจุแต่งตั้ง

งานพัสดุ

งานธุรการอื่น ๆ

ติดต่อเรา