WORKSHOP 4.0

WORKSHOP 4.0

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกลมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประมาณราคา กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผลิต ติดตั้ง บานและอุปกรณ์บังคับน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล

ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล

ส่วนโรงงานเริ่มก่อตั้งในชื่อแผนกโรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2502 เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการผลิต สร้าง เครื่องกว้านบานระบาย ภายในพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน และเปลี่ยนชื่อเป็น กองโรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบันกรมชลประทานมีการปรับโครงสร้างองค์กร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนโรงงาน สังกัดสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
Wednesday, May 09, 2018 jetsadaphorn senintre ข่าว 108
8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนรินทร ชามทอง ผู้ อำนวยการส่วนโรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ ร่วมกับบริษัทฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกล การฝึกอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ช่วงเช้าเวลา 9 .30-14.30 น. เป็นการฝึกอบรมในภาคทฤษฎี หัวข้อการออกแบบสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบ การทำงาน และการบำรุงรักษาสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ ณ ห้องประชุมสำนักเครื่องจักรกล ชั้น 2 สำนักเครื่องจักรกล โดยช่วงบ่ายเวลา 14.45-16.30 น.เป็นการฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง 1 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Friday, June 01, 2018 admin2 ข่าว 216
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล พร้อมด้วยนายนรินทร ชามทอง ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและมาตรฐานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกล เข้าเยี่ยมชมโรงงานประกอบเครื่องจักรกล พร้อมโรงประกอบเครื่องจักรกลโคมัตสุ ร่วมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและสาธิตการทำงานของเครื่องจักรกลประจำภาคพื้นเอเซีย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานของเครื่องจักรกลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัทบางกอกโคมัตสุเซลล์ จำกัด จังหวัดชลบุรี