บานระบายน้ำ

ผลิต ติดตั้ง บานระบายน้ำและใช้ระบายนํ้าและตะกอนออกจากบริเวณหน้าอาคารอุปกรณ์บังคับนํ้า

เครื่องกว้าน

ผลิตติดตั้งเครื่องกว้านป็นชุดอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการปิด – เปิดบานระบายทั่วไป

บานระบายน้ำแรงดันสูง

ผลิตติดตั้งบานระบายน้ำแรงดันสูง อุปกรณ์สําหรับ เปิด-ปิดบานระบาย ลักษณะการทํางาน เมื่อหมุนเครื่องยกที่ แรงดันนํ้า

 • ส่วนโรงงานมีหน้าที่รับผิดชอบ

  • ศึกษาวิเคราะห์กำกับดูแลงานด้านวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องกล.
  • ศึกษาวิเคราะห์วางแผนการประมาณราคา ฯลฯ.
  • ศึกษาวิเคราะห์จัดทำข้อกำหนดรายระเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ.>
  • ศึกษาวิเคราะห์จัดทำรายละเอียดมาตรฐานและข้อกำหนดในการควบคุมคุณภาพ.
  • ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนางานด้านเครื่องกล อุปกรณ์บังคับน้ำระบบสูบน้ำด้วยพลังงานทดแทนและพลังงานอื่นๆ
  • ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาปรัปปรุงจัดทำคู่มือด้านเครื่องกล.
  • ศึกษาวิเคราะห์กำกับดูแลการผลิตอุปกรณ์บังคับน้ำและผลิตอะไหล่เครื่องจักรกลได้แก่บานระบายต่างๆฯลฯ.
  • ศึกษาวิเคราะห์กำกับดูแลการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้หล่อหลอมวัสดุฯลฯ.
  • ควบคุมกำกับดูแลงานซ่อมสร้างติดตั้งปรับปรุงบำรุงรักษารื้อถอนเครื่องจักรกลต่างๆ
  • วางแผนควบคุมติดตามตรวจสอบจัดทำรายงานผลสภาพอุปกรณ์บังคับน้ำทุกประเภท.
  • ศึกษาควบคุมกำกับตรวจสอบงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาควบคุมการคลังพัสดุ.
  • ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิต.
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง.
  รายระเอียดคลิกได้ที่นี่/ หน้าที่รับผิดชอบ.
  • ฝ่ายวิชาการและมาตรฐาน
  • ฝ่ายวางแผนและประเมินผล
  • ฝ่ายโลหะกรรม
  • ฝ่ายผลิต
  • ฝ่ายซ่อมสร้างเครื่องกล
  • ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์บังคับน้ำ
  • ฝ่ายบานระบายและอุปกรณ์
  รายระเอียดคลิกได้ที่นี่/ หน่วยงานภายใน.
Avatar

ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน

นายนรินทร ชามทอง

Facebook