ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ประวัติส่วนโรงงาน

ส่วนโรงงาน
สำนักเครื่องจักรกล

ส่วนโรงงานเริ่มก่อตั้งในชื่อแผนกโรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2502 เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการผลิต สร้าง เครื่องกว้านบานระบาย ภายในพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน และเปลี่ยนชื่อเป็น กองโรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบันกรมชลประทานมีการปรับโครงสร้างองค์กร จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ส่วนโรงงาน สังกัดสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน