ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ฝ่ายบานระบายและอุปกรณ์

นายอนุสรณ์ เย็นสกุล

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้าฝ่าย บานระบายและอุปกรณ์

นายชุมพล จิตรังษี

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้างานบานระบาย

นายอานนท์ แก้วสะอาด

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ

นายนิคม จำปาอูป

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ