ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ฝ่ายผลิต

นายสายัณห์ โสดาล้วน

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายผลิต

นายธนธัช ไชยโพธิ์

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายธนพิทย์ โบราณมูล

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน