ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ฝ่ายซ่อมสร้างเครื่องกล

นายเกียรติศักดิ์ แสนลัง

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างเครื่องกล

นายคธา โทนสุวรรณ์

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายธวัชชัย อรุณเจริญ

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน