ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์บังคับน้ำ

นายประวัติ แสงมิ่ง

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์บังคับน้ำ

นายพงษ์ศักดิ์ หงส์แปลง

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายสายัน กล่ำฮุ้ย

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายพิเชษฐ์ นิจเศษ

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

IMG-4223

นายอัฐพล กำเนิดมณี

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน​