ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ฝ่ายโลหะกรรม

นายวรานนท์ ตันตระกูล

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายโลหะกรรม

ว่าที่ รอ.สมชาย แสงกล้า

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้างานหล่อหลอมโลหะ

นายพงศ์ธวัช รังสิจิรโรจน์

ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔/หน