ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ฝ่ายวิชาการและมาตรฐาน

นายเจษฎาภรณ์ เสนอินทร์

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและมาตรฐาน

นายวิโรจน์ อุบลน้อย

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

นายสัญชัย บุราสิทธิ์

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

นายอภิเดช แจ้งเศษ

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

นายประดิษฐ์ บุญเสถียร

ช่างฝีมือโรงงาน ช.4

นางสาวกัญญา ผลศิริ

พนักงานช่างฝีมือโรงงาน

นายอริยะ กำเนิดมณี

พนักงานนายช่างเครื่องกล