ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ฝ่ายวางแผนและประเมินผล

นายถนัด ตันนารัตน์

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายวางแผนและประเมินผล

นายทัศน์พล คดจำปา

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

นายคณิต ธารานุกูล

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

นายรัฐกาญน์ เกตูเรน

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ​

นายพจนารถ อนุอัน

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

นางสาว ษมากร ทับอินทร์.

.เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน