ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2563