ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

การดำเนินงานต่างๆ ของส่วนโรงงาน

การดำเนินงานต่างๆ ของส่วนโรงงาน

การดำเนินงานต่างๆ ของส่วนโรงงาน

1.บานระบายน้ำ

2.บานระบายโค้ง

3.เครื่องกว้าน