ส่วนโรงงาน สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
0-2583-8406
workshoprid@gmail.com

ตรวจสอบ ประตูระบายน้ำคลองฝั่งซ้าย

ตรวจสอบ ประตูระบายน้ำคลองฝั่งซ้าย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นาย